Select region:

Badanie nad zastosowaniem intensywniejszej chemioterapii przedoperacyjnej w leczeniu mięsaków tkanek miękkich

Wybierz region:

Nawigacja:

  O czym jest badanie?

  Celem tego badania jest zbadanie, czy podawanie dodatkowej chemioterapii przed operacją może przynieść korzyści osobom z mięsakami tkanek miękkich, które są szczególnym rodzajem nowotworu. Obecnie standardowe leczenie obejmuje trzy dawki chemioterapii przed operacją, czasami po operacji następuje również radioterapia. W tym badaniu część uczestników będzie leczona zgodnie ze standardowym planem leczenia, podczas gdy inni otrzymają intensywniejszy schemat obejmujący sześć dawek chemioterapii przed operacją zamiast trzech. Badacze będą obserwować i porównywać wyniki, takie jak czas do nawrotu lub progresji choroby, ogólne wskaźniki przeżycia, stopień zmniejszenia się guza w wyniku dodatkowej chemioterapii oraz wszelkie potencjalne skutki uboczne związane z leczeniem.

  Dowiedz się więcej o badaniu

   Akceptuję Regulamin i Politykę prywatności*

   Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Operatora Serwisu informacji handlowej*

   Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Operatora Serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i systemów automatycznie wywołujących w komunikacji marketingowej*

   Success

   Twój formularz został przesłany prawidłowo!

   Error

   Przepraszamy! Twój formularz nie został prawidłowo przesłany. Sprawdź błędy powyżej.

   Lokalizacje

   Gdzie mogę wziąć udział w badaniu?

   Bordeaux

   Dijon

   Limoges

   Marseille

   Montpellier

   Saint-Herblain

   Strasbourg

   Toulouse

   Villejuif

   Możesz wziąć udział w badaniu:

   Jakie są kolejne kroki w badaniu?

   Dowiedz się jak skonstruowane jest badanie.

   Pacjenci w badaniu klinicznym podzieleni na dwie grupy muszą podjąć następujące kroki:

   – Grupa A (standartowe postępowanie): pacjenci otrzymują do 3 cykli chemioterapii neoadjuwantowej opartej na doksorubicynie, a następnie przechodzą operację. Jeżeli jest to wskazane, może być przepisana radioterapia według uznania badacza.

   – Grupa B (ramie eksperymentalne): pacjenci otrzymują 6 cykli chemioterapii neoadjuwantowej opartej na doksorubicynie przed operacją, z możliwością przepisania radioterapii według uznania badacza jeżeli jest to wskazane.


   Choroby, w których prowadzone jest badanie

   Jakie schorzenie kwalifikuje mnie do badania?

   Aby zakwalifikować się do badania, musisz spełniać następujące kryteria związane z chorobami:

   1. Potwierdzona histologicznie mięsak tkanki miękkie przez sieć RRePS (Réseau de Référence en Pathologie des Sarcomes et des Viscères), zgodnie z zaleceniami francuskiego NCI,
   2. Mięsak tkanki miękkie stopnia 2 lub 3 według systemu oceny FNCLCC,
   3. Brak rozsiewu (choroba nienawrotowa) i możliwość chirurgicznego usunięcia zmiany,
   4. Brak wcześniejszego leczenia choroby będącej przedmiotem badania,
   5. Nie występowanie niektórych podtypów histologicznych mięsaka tkanki miękkiej, takich jak dobrze zróżnicowany liposarcoma, alveolar soft-part sarcoma, dermatofibrosarcoma protuberans, clearcell sarcoma, oraz rhabdomyosarcoma zarówno embryonalne jak i alveolarne,
   6. Nie występowanie innych równoległych lub leczonych w ciągu ostatnich 2 lat chorób nowotworowych, z wyjątkiem odpowiednio leczonego raka szyjki macicy in situ, raka skóry płaskonabłonkowego lub podstawnokomórkowego, bądź raka przejściokomórkowego pęcherza moczowego in situ .

   Jeśli spełniasz te kryteria, możesz być kandydatem do udziału w badaniu klinicznym.


   Kryteria włączenia i wyłączenia

   Jakie warunki muszę spełniać aby dołączyć do badania?

   Kiedy kwalifikuję się do badania?

   Kryteria włączenia:

   • Histologicznie potwierdzony mięsak tkanek miękkich przez sieć RRePS (Réseau de Référence en Pathologie des Sarcomes et des Viscères), zgodnie z zaleceniami francuskiego NCI. Sieć RRePS to sieć referencyjna odpowiedzialna za patologię mięsaków i narządów wewnętrznych, zalecana przez francuski Narodowy Instytut Raka (NCI).
   • Stopień 2 lub 3 według systemu ocen FNCLCC. System ocen FNCLCC to system oceny stopnia złośliwości guza (od 1 do 3) stworzony przez Francuskie Federacyjne Konsorcjum ds. Raka.
   • Dostępna zarchiwizowana próbka guza do celów badawczych.
   • Choroba niezłośliwa i operacyjna.
   • Brak wcześniejszego leczenia choroby poddanej badaniu.
   • Wiek ≥ 18 lat.
   • Przewidywana długość życia ≥ 3 miesiące.
   • Stan sprawności według grupy wschodniej współpracy onkologicznej (ECOG) ≤ 1. Skala ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) służy do oceny stanu sprawności pacjenta w skali od 0 (pełna aktywność, bez objawów) do 5 (śmierć).
   • Pacjenci muszą mieć mierzalną chorobę (zmianę w wcześniej naświetlanym polu można uznać za mierzalną, jeśli postępuje włączając według RECIST 1.1). Choroba mierzalna zgodnie z RECIST v1.1 oznacza przynajmniej jedną zmianę, która może być zmierzona w co najmniej jednym wymiarze (nagrywany jest najdłuższy średnica) jako ≥ 10 mm lub ≥15 mm w przypadku adenopatii (powiększenia węzłów chłonnych).
   • Kobiety w wieku rozrodczym muszą mieć negatywny wynik testu ciążowego przed rozpoczęciem badania. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą zgodzić się na stosowanie medycznie akceptowalnej metody antykoncepcyjnej przez cały okres leczenia i przez rok po jego zakończeniu. Do akceptowalnych metod antykoncepcji należą wkładka wewnątrzmaciczna (IUD), antykoncepcja doustna, implant podskórny i podwójna bariera.
   • Dobrowolnie podpisane i datowane pisemne świadome zgody przed jakąkolwiek specyficzną procedurą badania.
   • Pacjenci z ubezpieczeniem społecznym zgodnym z prawem francuskim.

   Co wyklucza mój udział w badaniu?

   Kryteria wykluczenia z badania:

   • Mięsak tkanki miękkiej o następujących podtypach histologicznych: dobrze zróżnicowany liposarcoma, alveolar soft-part sarcoma, dermatofibrosarcoma protuberans, clearcell sarcoma, rhabdomyosarcoma zarówno embrionalny jak i alveolar.
   • Inne współistniejące lub leczone w ciągu ostatnich 2 lat nowotwory złośliwe, z wyjątkiem odpowiednio leczonym rakiem szyjki macicy in situ, rakiem podstawnokomórkowym lub płaskonabłonkowym skóry lub rakiem przejściowokomórkowym pęcherza moczowego in situ.
   • Jakiekolwiek inne przeciwwskazania do chemioterapii za pomocą antracyklin, ifosfamidu lub dacykarbazyny.
   • Udział w badaniu z interwencją medyczną lub terapeutyczną w ciągu ostatnich 28 dni.
   • Znana infekcja HIV, wirusem zapalenia wątroby typu B lub C.
   • Kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
   • Inne stany medyczne mogące zakłócić przeprowadzenie badania, i które w ocenie badacza czyniłyby pacjenta nieodpowiednim do udziału w badaniu.
   • Osoby pozbawione wolności lub umieszczone pod kuratelą prawną.
   • Brak chęci lub możliwości przestrzegania protokołu badania z jakiegokolwiek powodu.

   Badany Produkt Leczniczy

   Jaki produkt leczniczy będzie badany?

   W badaniu uczestniczą następujące leki:

   • Doksorubicyna – jest to lek przeciwnowotworowy z grupy antracyklin. Stosuje się go w leczeniu wielu rodzajów raka, działając głównie przez hamowanie syntezy DNA i RNA w komórkach nowotworowych. W badaniu doksorubicyna jest podawana od 1 do 3 dnia (60 lub 75 mg/m² na dzień lub 20-25 mg/m² na dzień), co 3 tygodnie, do 3 cykli w ustawieniu neoadjuwantowym.
   • Ifosfamid – alkilujący środek chemioterapeutyczny stosowany w leczeniu różnych typów nowotworów, takich jak sarkoma tkanki miękkiej, chłoniak i rak pęcherza. Alkilujących środków działają poprzez uszkadzanie DNA komórki nowotworowej, co prowadzi do zatrzymania komórki w cyklu komórkowym i jej śmierci.
   • Dakarbazyna – również jest lekiem alkilującym używanym w leczeniu mięsaków, czerniaka i innych rodzajów raka. Tak jak ifosfamid, dakarbazyna działa poprzez modyfikację DNA komórek nowotworowych, co prowadzi do ich śmierci.

   Rolą tych leków w badaniu jest testowanie, czy dodanie dodatkowych cykli chemioterapii neoadjuwantowej opartej na doksorubicynie do standardowego leczenia poprawia rokowanie pacjentów.

   Co wiadomo na temat tej substancji?

   Substancje aktywne uczestniczące w badaniu klinicznym to:

   • Doxorubicyna
    Doxorubicyna jest dobrze znanym lekiem przeciwnowotworowym należącym do grupy antybiotyków przeciwnowotworowych. Jest stosowana w leczeniu różnych typów raków, w tym białaczki, chłoniaka, raka piersi oraz innych solidnych guzów. Jest inhibitorem topoizomerazy II i działa poprzez wbudowywanie się w DNA, co prowadzi do zahamowania syntezy DNA i RNA oraz do śmierci komórek nowotworowych.
   • Liposomalna doxorubicyna
    Liposomalna doxorubicyna jest formą doxorubicyny zawiniętą w liposom, co pozwala na lepszą dystrybucję leku do komórek nowotworowych i zmniejszenie toksyczności dla zdrowych tkanek. Jest stosowana w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej, chłoniaków i niektórych typów raka piersi.
   • Ifozamid
    Ifosfamid jest lekiem alkilującym używanym w leczeniu różnych nowotworów, w tym mięsaków tkanki miękkiej, ziarnicy złośliwej i wielu innych. Działa poprzez powodowanie uszkodzeń DNA, co prowadzi do zahamowania podziałów komórkowych i śmierci komórek nowotworowych.
   • Izofosforanowana musztarda (Isophosphamide mustard)
    Ta substancja jest aktywnym metabolitem ifosfamidu i podobnie jak ifosfamid działa jako lek alkilujący, powodując śmierć komórek nowotworowych.
   • Dakarbazyna
    Jest to kolejny lek alkilujący wykorzystywany do leczenia mięsaków, raka skóry oraz w niektórych przypadkach chłoniaka najczęściej jako część chemioterapii wielolekowej. Powoduje modyfikacje DNA i zaburza komórkową replikację DNA.

   ID Badania

   CT-EU-00088699

   Status rekrutacji

   Recruting new patients

   Początek badania

   5 lat temu