Select region:

Badanie kliniczne nowego leczenia raka stercza o średnim i wysokim ryzyku

Wybierz region:

Nawigacja:

  O czym jest badanie?

  To badanie skupia się na testowaniu nowego podejścia terapeutycznego dla raka stercza o średnim i wysokim ryzyku. Terapia, zwana darolutamidem, będzie podawana wraz z radioterapią w celu oceny jej skuteczności w bardziej efektywnym niszczeniu komórek nowotworowych. Badanie podzielone jest na dwie „grupy”: w jednej grupie pacjenci otrzymują darolutamid wraz z radioterapią przez sześć miesięcy, podczas gdy w drugiej grupie pacjenci otrzymują inną formę terapii (terapię deprywacji androgenów) wraz z tą samą radioterapią. Porównując efekty tych dwóch terapii, lekarze mają na celu określenie, która z nich jest bardziej skuteczna w walce z rakiem stercza. Naukowcy wykorzystują również poziomy PSA do oceny odpowiedzi na leczenie u pacjentów.

  Dowiedz się więcej o badaniu

   Akceptuję Regulamin i Politykę prywatności*

   Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Operatora Serwisu informacji handlowej*

   Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Operatora Serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i systemów automatycznie wywołujących w komunikacji marketingowej*

   Success

   Twój formularz został przesłany prawidłowo!

   Error

   Przepraszamy! Twój formularz nie został prawidłowo przesłany. Sprawdź błędy powyżej.

   Lokalizacje

   Gdzie mogę wziąć udział w badaniu?

   Avignon

   Bordeaux

   Brest

   Marseille

   Paris

   Saint-Herblain

   Toulouse

   Możesz wziąć udział w badaniu:

   Jakie są kolejne kroki w badaniu?

   Dowiedz się jak skonstruowane jest badanie.

   Oto kroki, które pacjent musi wykonać w tym badaniu klinicznym:

   1. Randomizacja do jednego z dwóch ramion leczenia:

   • Ramię A (eksperymentalne): skojarzenie radioterapii i darolutamidu przez maksymalnie 6 miesięcy
   • Ramię B (standardowe): skojarzenie radioterapii i terapii deprywacji androgenowej (ADT) przez 6 miesięcy

   2. W zależności od przydzielonego ramienia, pacjent otrzyma następujące leczenie:

   • Ramię A:
    • Darolutamid doustnie w dawce 600 mg dwa razy dziennie (1200 mg) przez maksymalnie 6 miesięcy, począwszy od 1 dnia badania
    • Radioterapia (EBRT) rozpocznie się dwa miesiące po rozpoczęciu leczenia darolutamidem
   • Ramię B:
    • Terapia deprywacji androgenowej (ADT) przez 6 miesięcy w postaci iniekcji agonisty LH-RH co 3 miesiące lub antagonisty LH-RH co miesiąc
    • Radioterapia (EBRT) rozpocznie się dwa miesiące po rozpoczęciu ADT

   3. Wizyty kontrolne i badania w trakcie okresu obserwacji, który potrwa przeciętnie 5 lat. Obejmą one m.in.:

   • Ocenę odpowiedzi biochemicznej (stężenie PSA) po 2, 3, 6, 9 miesiącach oraz po 2, 3 i 5 latach
   • Ocenę przeżycia wolnego od progresji biochemicznej, przeżycia wolnego od przerzutów, przeżycia wolnego od choroby, przeżycia specyficznego dla raka prostaty i przeżycia całkowitego po 2, 3 i 5 latach
   • Ocenę profilu bezpieczeństwa, jakości życia, funkcji seksualnych i objawów łagodnego przerostu prostaty

   Podsumowując, pacjent będzie leczony darolutamidem lub ADT przez 6 miesięcy w skojarzeniu z radioterapią. Następnie przez około 5 lat będzie poddawany regularnym badaniom kontrolnym oceniającym skuteczność i bezpieczeństwo zastosowanej terapii.


   Choroby, w których prowadzone jest badanie

   Jakie schorzenie kwalifikuje mnie do badania?

   Aby zakwalifikować się do udziału w badaniu klinicznym, pacjent musi posiadać rozpoznanie histopatologiczne nowotworu złośliwego gruczołu krokowego. Konieczne jest spełnienie przynajmniej jednego z następujących kryteriów niekorzystnego ryzyka średniego gruczolaka prostaty, zgodnie z wytycznymi NCCN:

   – Gleason = 7 (4+3)
   – Co najmniej 50% pozytywnych na gruczolakoraka próbek z biopsji

   Jeśli te kryteria nie są spełnione, konieczne jest spełnienie dwóch lub trzech z poniższych kryteriów:

   – Wartość PSA pomiędzy 10-20 ng/ml
   – Gleason 7 (3+4) lub 6
   – T2b (klinicznie lub radiologicznie)

   Pacjent musi być również nowo zdiagnozowany z niekorzystnym ryzykiem średnim raka gruczołu krokowego zgodnie z kryteriami protokołu lub wcześniej zdiagnozowany z niskim ryzykiem (Gleason < 6, stadium kliniczne < T2a i PSA < 10) raka gruczołu krokowego, który rozwinął się do choroby z kwalifikującym ryzykiem zgodnie z kryteriami protokołu w ciągu 30 dni przed rejestracją do badania .


   Kryteria włączenia i wyłączenia

   Jakie warunki muszę spełniać aby dołączyć do badania?

   Kiedy kwalifikuję się do badania?

   Aby zakwalifikować się do udziału w badaniu, musisz spełnić następujące kryteria:

   Wiek
   – Co najmniej 18 lat

   Rozpoznanie raka prostaty
   – Histologiczne rozpoznanie złośliwego raka prostaty
   – Rak bez przerzutów miejscowych lub odległych (ocena musi obejmować co najmniej MRI miednicy ORAZ KT klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy ze wzmocnieniem kontrastowym ORAZ scyntygrafię kości)
   – Rak prostaty o niekorzystnym ryzyku pośrednim, który definiuje się jako spełnienie jednego z tych kryteriów:
   – Gleason = 7 (4+3)
   – ≥ 50% bioptatów dodatnich w kierunku gruczolakoraka
   Lub spełnienie 2-3 z następujących:
   – PSA 10-20 ng/ml
   – Gleason 7 (3+4) lub 6
   – T2b (klinicznie lub radiologicznie)

   Skala Gleasona – system oceny agresywności raka prostaty na podstawie obrazu mikroskopowego. Wyższe wyniki (np. Gleason 7) oznaczają bardziej agresywnego raka.

   Nowo zdiagnozowany rak
   – Nowo zdiagnozowany rak prostaty o niekorzystnym ryzyku pośrednim wg kryteriów badania
   – Lub wcześniej rozpoznany rak niskiego ryzyka, który postąpił do stadium kwalifikującego do badania w ciągu 30 dni przed rejestracją

   Oczekiwana długość życia
   – Co najmniej 5 lat

   Stan sprawności wg ECOG
   – ≤2 w skali ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) oceniającej ogólny stan zdrowia i sprawność:
   – 0 = Pełna aktywność, bez ograniczeń
   – 1 = Obecność objawów choroby, chory zdolny do lekkiej pracy
   – 2 = Zdolny do samoobsługi, niezdolny do pracy, spędza w łóżku mniej niż 50% dnia

   Inne wymogi
   – Brak przeciwwskazań do radioterapii
   – Prawidłowe wyniki badań laboratoryjnych oceniających funkcję narządów
   – Dostępna archiwalna próbka guza do celów badawczych
   – Zgoda na udział w badaniu

   Co wyklucza mój udział w badaniu?

   Oto lista kryteriów wykluczenia z badania klinicznego:

   Cechy nowotworu:
   – Rak prostaty w stadium T3b-T4 (zaawansowanie miejscowe wykryte w badaniu klinicznym lub radiologicznym)
   – Wskaźnik Gleasona ≥8 (ocena złośliwości nowotworu na podstawie badania histopatologicznego)
   – Poziom PSA >20 ng/ml (marker nowotworowy swoisty dla prostaty)
   – Obecność przerzutów miejscowych lub odległych

   Wcześniejsze leczenie raka prostaty:
   – Leczenie hormonalne, chemioterapia, operacja lub radioterapia
   – Wcześniejsza orchidektomia (usunięcie jąder)
   – Stosowanie leków hormonalnych (androgeny, antyandrogeny, estrogeny, progestageny) w ciągu ostatnich 6 miesięcy
   – Stosowanie ketokonazolu, finasterydu lub dutasterydu w ciągu 30 dni przed włączeniem

   Inne nowotwory i choroby współistniejące:
   – Inne nowotwory złośliwe (z wyjątkiem odpowiednio leczonego raka podstawnokomórkowego lub płaskonabłonkowego skóry, ostrej białaczki limfoblastycznej, nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego) w ciągu ostatnich 5 lat
   – Ciężkie lub niekontrolowane choroby (np. niewyrównana cukrzyca, aktywne lub niekontrolowane zakażenie)
   – Przebyty udar mózgu w ciągu ostatnich 6 miesięcy
   – Zaburzenia czynności serca
   – Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
   – Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego lub choroba wpływająca na wchłanianie leku
   – Duży zabieg chirurgiczny w ciągu 4 tygodni przed włączeniem (z wyjątkiem wycięcia węzłów chłonnych miednicy)
   – Znana nadwrażliwość na lek badany lub składniki jego postaci, naturalną gonadotropinę lub jej analogi
   – Nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozo-galaktozy

   Inne:
   – Brak zgody na udział w badaniu
   – Niezdolność do stosowania się do wymogów badania z przyczyn geograficznych, socjalnych lub psychologicznych
   – Osoby ubezwłasnowolnione lub pozbawione wolności
   – Niezdolność połykania lub podawania zastrzyków podskórnych/domięśniowych


   Badany Produkt Leczniczy

   Jaki produkt leczniczy będzie badany?

   W badaniu wykorzystywane są następujące leki:

   • Darolutamid (nazwa handlowa: Nubeqa) – doustny antagonista receptora androgenowego. W ramieniu eksperymentalnym darolutamid podawany jest w skojarzeniu z radioterapią przez maksymalnie 6 miesięcy. Ma na celu zablokowanie stymulującego wpływu androgenów na komórki raka prostaty.
   • Analogi LHRH (leuprorelina, goserelina, tryptorelina) lub antagonista LHRH (degareliks) – leki stosowane w ramach standardowej terapii deprywacji androgenowej (ADT). W ramieniu kontrolnym ADT stosowana jest przez 6 miesięcy w skojarzeniu z radioterapią. Poprzez hamowanie wydzielania testosteronu mają na celu zahamowanie wzrostu raka prostaty.

   W obu ramionach badania stosowana jest także radioterapia w dawce 78 Gy we frakcjach po 2 Gy lub 60 Gy we frakcjach po 3 Gy. Celem jest miejscowe zniszczenie komórek nowotworowych.

   Co wiadomo na temat tej substancji?

   Tak, substancje czynne biorące udział w tym badaniu klinicznym są już znane medycynie i literaturze medycznej:

   • Darolutamid – antyandrogenowy lek stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego. Jest już zarejestrowany do stosowania u pacjentów z rakiem prostaty.
   • Terapia deprywacji androgenowej (ADT) – standardowa metoda leczenia zaawansowanego raka prostaty, polegająca na obniżeniu poziomu męskich hormonów (androgenów). Stosuje się w tym celu analogi LHRH lub antagonistów LHRH, które są już od dawna znane i używane.
   • Radioterapia – napromienianie promieniami jonizującymi, które niszczy komórki nowotworowe. To jeden z podstawowych sposobów leczenia wielu nowotworów, w tym raka prostaty, wykorzystywany od dziesięcioleci.

   ID Badania

   CT-EU-00088977

   Status rekrutacji

   Recruting new patients

   Początek badania

   1 rok temu

   Badana substancja

   Choroby