Select region:


Regulamin Portali CTIN Ltd.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Serwisy internetowe Spółki mają na celu umożliwienie Użytkownikom przeglądania i wyszukiwania Badań Klinicznych oraz aplikowanie do udziału w Badaniach Klinicznych.
 2. Serwis nie ma na celu zastępowania profesjonalnej porady medycznej, lecz ma służyć jako źródło informacji ułatwiających Użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich zdrowia i leczenia, w szczególności dotyczących rekrutacji na badania kliniczne.
 3. Korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania płatnych funkcji w przyszłości.
 4. Operator Serwisu zobowiązuje się do korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, aby zapewnić Użytkownikom możliwie aktualne treści.
 5. Serwis nie udziela indywidualnych porad medycznych, ani nie zastępuje wizyty u lekarza. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter ogólny i nie powinny być traktowane jako zastępstwo profesjonalnej porady medycznej.
 6. Definicje:
  1. Spółka – Spółka CTIN Ltd z siedzibą w Dublinie (Republika Irlandii), Barrow St., Dublin 4, D04 TR29, Ireland 
  2. Serwis – obejmuje serwisy internetowe pod następującymi adresami: https://clinicaltrials.eu, https://essaiscliniques.fr, https://klinischestudien.de, https://ensayosclinicos.es, https://studi.clinici.it, https://badaniakliniczne.pl wraz z wszystkim podstronami tych serwisów.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu.
  5. Kandydat – Użytkownik, który przesłał aplikację na Badanie Kliniczne lub w którego imieniu przesłano aplikację na Badanie Kliniczne.
  6. Badanie Kliniczne – badanie kliniczne w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 536/2014 i ewentualnych aktów zmieniających, o którym informacje zostały opublikowane w Serwisie w osobnej wizytówce Badania Klinicznego
  7. Profesjonalista – oznacza Użytkownika, wykonującego zawód lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną lub inny zawód medyczny
  8. Sponsor – sponsor badania klinicznego w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 536/2014 i ewentualnych aktów zmieniających 
  9. Usługa Internetowa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Operatorem Serwisu jest Spółka.
 8. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz zasady korzystania z Serwisu są określone w Regulaminie.
 9. Dalsze rozpowszechnianie treści (tekstów, zdjęć, wideo) opublikowanych w Serwisie bez uzyskania uprzedniej, udokumentowanej zgody Spółki jest zabronione.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu.

§2. Zasady i warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając postanowień Regulaminu.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub stałego ograniczenia dostępu Użytkownika w przypadku naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu.
 3. W celu korzystania z Serwisu należy mieć dostęp do Internetu.
 4. Zabrania się Użytkownikowi zamieszczania, udostępniania lub rozpowszechniania treści nielegalnych, w tym treści sprzecznych z prawem, a także korzystać z Serwisu w inny sposób, który będzie naruszać prawo (Działalność Nielegalna). Działalność Nielegalna obejmuje w szczególności:
  1. zamieszczanie treści propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację lub inne formy nietolerancji,
  2. nieuprawnione udostępnianie treści chronionych prawem autorskim,
  3. publikowanie danych osobowych innych Użytkowników bez ich zgody,
  4. rozpowszechnianie wirusów, malware’u, spamu lub innych szkodliwych treści,
  5. inne działania prawnie zakazane.
 5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób rozsądny, mając na względzie to, że najlepszym źródłem profesjonalnego poradnictwa medycznego jest kontakt z Profesjonalistą.
 6. Użytkownik może zapoznać się z treściami zawierającymi informacje na temat Badań Klinicznych oraz korzystać z wyszukiwarki Badań Klinicznych.
 7. Użytkownik może również:
  1. korzystać z udostępnionych funkcjonalności Serwisu,
  2. zgłaszać problemy z Serwisem i nadużycia, a także kontaktować się z Operatorem Serwisu w innych sprawach.
 8. Dostęp do niektórych usług, funkcjonalności i treści w ramach Serwisu może być uzależniony od wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO), a także innych zgód dotyczących przesyłania treści marketingowych Użytkownikowi. Spółka informuje, że w takich przypadkach brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, a w szczególnych przypadkach również innych zgód na przesyłanie treści marketingowych, uniemożliwi korzystanie z danej usługi lub funkcjonalności albo dostęp do treści.
 9. Dostęp do niektórych usług, funkcjonalności i treści w ramach Serwisu może być uzależniony od wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO). Spółka informuje, że w takich przypadkach brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia uniemożliwi korzystanie z danej usługi lub funkcjonalności albo dostęp do treści.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu lub określonych funkcjonalności lub usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. 
 11. Spółka nie odpowiada za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

§3. Ogólne postanowienia dotyczące świadczenia Usług Internetowych

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Internetowych następuje poprzez faktyczne korzystanie z Serwisu, a także w innych przypadkach szczególnych w momencie korzystania z określonej usługi lub funkcjonalności Serwisu.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Internetowych wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Umowy o świadczenie Usług Internetowych w innych zakresach są powiązane z korzystaniem z określonych funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Internetowych Użytkownik może być zobowiązany do potwierdzenia autentyczności podanych przez siebie danych.
 4. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisu. Nie można cofnąć zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim ze skutkiem wstecznym, pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.
 5. Udostępnianie w ramach Serwisów treści dokonywane jest przez Spółkę niezwłocznie po zleceniu przez Użytkownika, a więc przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę. Ze względu na powyższe Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie określonych usług oraz dostawę lub udostępnienie treści w ramach Serwisów, z wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie.
 6. Użytkownik ma prawo odstąpienia od usług, o których mowa w §5 i §6 Regulaminu w terminie 14 dni od wysłania odpowiedniego formularza. W tym celu Użytkownik napisze wiadomość o rezygnacji z usługi na adres: contact@ctin.eu. 
 7. Użytkownik może zrezygnować z usług, o których mowa w §5 i §6 Regulaminu w każdym czasie, przesyłając wiadomość o rezygnacji z usługi na adres: contact@ctin.eu. Rezygnację poczytuje się jako wypowiedzenie umowy z terminem 14 dni wypowiedzenia.

§4. Zasady przesyłania aplikacji do Badania Klinicznego

 1. Użytkownik może aplikować do udziału w Badaniach Klinicznych pojedynczo. W tym celu Użytkownik podaje swoje dane osobowe lub dane osobowe Kandydata, jeśli jest to osoba trzecia oraz odpowiednie (wymagane) dane osobowe o stanie zdrowia Kandydata.
 2. Użytkownik może przesłać aplikację do udziału w Badaniu Klinicznym w imieniu osoby, której jest prawnym opiekunem.
 3. Profesjonalista może przesłać aplikację do udziału w Badaniu Klinicznym w imieniu swojego pacjenta.
 4. Jeśli aplikację na Badanie Kliniczne przesyła Profesjonalista, jest on zobowiązany zweryfikować zgodność stanu zdrowia pacjenta z Badaniem Klinicznym, na które przesyła aplikację w imieniu pacjenta. Ponadto Profesjonalista jest obowiązany posiadać wszelkie wymagane prawem zgody pacjenta, udzielić pacjentowi wszelkich informacji wymaganych przez prawo i sztukę medyczną, a także zapewnia, że Spółka nie poniesie odpowiedzialności za jakiekolwiek krzywdy lub szkody związane z przesłaniem aplikacji na Badanie Kliniczne, udziałem pacjenta w Badaniu Klinicznym i innymi sytuacjami związanymi z udziałem pacjenta w Badaniu Klinicznym. 
 5. Dla przesłania aplikacji na Badania Kliniczne przez Profesjonalistę niezbędne jest przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Kandydata o stanie zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO, tj. do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i odbywa się na odpowiedzialność tego Profesjonalisty.
 6. Przesłanie aplikacji na Badanie Kliniczne przez Użytkownika w imieniu własnym lub w imieniu osoby pozostającej pod jego opieką prawną uzależnione jest od wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Kandydata o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO). Spółka informuje, że w takich przypadkach brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata o stanie zdrowia uniemożliwi korzystanie z danej usługi lub funkcjonalności albo dostęp do treści.
 7. Każda rekrutacja do Badania Klinicznego oparta jest o unikatowe kryteria kwalifikacyjne. Może zdarzyć się sytuacja, w której Kandydat nie zakwalifikuje się do Badania Klinicznego, na które przesłał aplikację.
 8. Operator może wysłać Kandydatowi sugestie dotyczące innych Badań Klinicznych, których kryteria kwalifikacyjne Kandydat może spełniać.
 9. Wysłanie aplikacji do Badania Klinicznego nie gwarantuje zakwalifikowania do udziału w Badaniu Klinicznym. 
 10. Operator oświadcza, że nie prowadzi merytorycznej oceny kwalifikacji Kandydatów do Badania Klinicznego. 
 11. Operator oświadcza, że nie odpowiada za rozpatrywanie aplikacji Kandydatów, kontaktowanie się z Kandydatami zakwalifikowanymi na Badania Kliniczne, oraz za zapewnianie przypomnień dotyczących umówionych spotkań. 
 12. Operator może oferować Użytkownikom narzędzia ułatwiające komunikację pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem prowadzącym Badanie Kliniczne.

§5. Zapis na newsletter w ramach obszaru terapeutycznego

 1. Użytkownik może zapisać się na newsletter w ramach obszaru terapeutycznego. 
 2. Newsletter w ramach obszaru terapeutycznego polega na tym, że Spółka będzie przesyłać na adres e-mail podany przez Użytkownika informacje o Badaniach Klinicznych związanych z określonym obszarem terapeutycznym, wraz z linkiem do wizytówki Badania Klinicznego.
 3. Zapis na newsletter w ramach obszaru terapeutycznego jest dostępny również dla Profesjonalistów.
 4. Dla zapisu na newsletter w ramach obszaru terapeutycznego wymagane jest wypełnienie formularza i podanie wymaganych danych osobowych oraz wyrażenie odpowiednich zgód.
 5. Spółka nie gwarantuje, że w związku ze świadczeniem na rzecz Użytkownika usługi przesyłania newslettera w ramach obszaru terapeutycznego, Użytkownik otrzyma informację o każdym Badaniu Klinicznym w danym obszarze terapeutycznym.
 6. Spółka oświadcza, że w związku ze świadczeniem na rzecz Użytkownika usługi przesyłania newslettera w ramach obszaru terapeutycznego, Spółka nie gwarantuje zakwalifikowania do udziału w Badaniu Klinicznym.
 7. Spółka może poprosić Użytkownika o aktualizację zapisu na newsletter w ramach obszaru terapeutycznego, ale nie częściej niż co 3 miesiące.
 8. Operator oświadcza, że nie prowadzi merytorycznej oceny kwalifikacji Kandydatów do Badania Klinicznego. 
 9. Operator oświadcza, że nie odpowiada za rozpatrywanie aplikacji Kandydatów, kontaktowanie się z Kandydatami zakwalifikowanymi na Badania Kliniczne, oraz za zapewnianie przypomnień dotyczących umówionych spotkań. 
 10. Operator może oferować Użytkownikom narzędzia ułatwiające komunikację pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem prowadzącym Badanie Kliniczne.

§6. Odpowiedzialność

 1. Informacje zawarte w Serwisie są zapewniane w stanie, w jakim się znajdują, a Użytkownik potwierdza, że będzie wykorzystywać Serwis na własne ryzyko. W pełnym zakresie dozwolonym stosownymi przepisami prawa Spółka wyłącza wszystkie gwarancje wszelkiego rodzaju, w tym między innymi wszelkie wyraźne gwarancje, gwarancje ustawowe oraz wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności. Jeżeli szczególne przepisy prawa, których zastosowania nie można wyłączyć, nie stanowią inaczej, jedynym i wyłącznym przysługującym Użytkownikowi środkiem prawnym w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług Internetowych będzie zaprzestanie korzystania z Serwisu i odstąpienie od Usług Internetowych, stosownie do Regulaminu. 
 2. W żadnych okolicznościach Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, następcze (w tym szkody związane z utratą możliwości handlowych, utratą zysków, postępowaniami sądowymi lub podobne szkody tego rodzaju), szczególne, odszkodowania retorsyjne lub sankcyjne lub inne szkody, niezależnie od systemu prawnego lub doktryny prawnej, wynikające z Serwisu lub Usług Internetowych bądź w inny sposób powiązanych z działalnością Spółki, o ile przepisy prawa bezwzględnie wymuszające swoje zastosowanie nie wymagają inaczej. Jeżeli szczególne przepisy prawa, których zastosowania nie można wyłączyć, nie stanowią inaczej, jedynym i wyłącznym przysługującym Użytkownikowi środkiem prawnym w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług Internetowych będzie zaprzestanie korzystania z Serwisu i odstąpienie od Usług Internetowych, stosownie do Regulaminu.
 3. Spółka nie odpowiada za zdrowie Użytkownika. Spółka nie odpowiada również za niechciany efekt zdrowotny wynikający z Badania Klinicznego.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w związku z korzystaniem z usług, funkcjonalności i treści udostępnionych w Serwisie.
 5. Spółka wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych w ramach niego Usług Internetowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. 
 6. Spółka nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 7. W przypadku otrzymania przez Spółkę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 8. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Spółka odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Spółki. Wyłączona jest odpowiedzialność Spółki za utracone korzyści.
 9. Spółka nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo zgłaszania wszelkich działań sprzecznych z prawem właściwym organom państwowym.

§7. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Spółka dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem w rozsądnym zakresie.
 2. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: contact@ctin.eu.
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika, który został użyty do kontaktu z operatorem Serwisu.
 4. Użytkownik może zgłosić zastrzeżenia do Badania Klinicznego, którego jest Sponsorem. Wówczas nawiązuje osobny odpłatny biznesowy stosunek prawny ze Spółką, w ramach którego potwierdza treść wizytówki Badania Klinicznego i zapewnia oraz gwarantuje zgodność treści wizytówki Badania Klinicznego ze stanem faktycznym. W tym zakresie wszelka odpowiedzialność Spółki zostaje wyłączona.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i inne problemy mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: contact@ctin.eu.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Spółka powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, polityki prywatności Serwisu lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Spółki nie będą rozpatrywane.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany sposobu działalności Spółki, zmiany operatora Serwisu lub zmiany przepisów prawa.
 2. Użytkownik i Profesjonalista ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 3. Jeśli Użytkownikiem nie jest konsument w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług jest prawo polskie. 
 4. Profesjonalista, dokonując Rejestracji, potwierdza, że wie, iż na mocy prawa, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, nie przysługuje mu status konsumenta w relacji ze Spółką.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane przez dowolny sąd za niemożliwe do wyegzekwowania lub nieważne, postanowienie takie zostanie ograniczone lub wyłączone w minimalnym niezbędnym zakresie w taki sposób, aby reszta Regulaminu pozostała w mocy.
 6. Regulamin (wraz z Polityką prywatności) stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz Usług Internetowych.
 7. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze stosunków prawnych związanych z korzystaniem z Serwisu, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami w rozumieniu prawa Unii Europejskiej jest sąd właściwy rzeczowo dla miasta stołecznego Warszawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.